OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD


Tiskni online, s.r.o., provozovatel webu www.tiskni-online.cz
Kontakt: info@tiskni-online.cz
Adresa pro korespondenci a reklamace: Tiskni-online.cz, budova C, Jana Babáka 2733/11, BRNO 612 00

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zhotovení díla (poskytnutí služby) prostřednictvím internetového obchodu www.tiskni-online.cz.

Zhotovitel:
Tiskni online, s.r.o.
IČO: 09251618
DIČ: CZ09251618
Sídlo: Dřevařská 868/28, Veveří, 602 00 Brno

Objednatel:
Fyzická osoba, která na webových stránkách www.tiskni-online.cz vybere zboží nebo službu. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Objednávka je činěna objednatelem na internetových stránkách www.tiskni-online.cz. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou a závaznou.

Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná na internetových stránkách zhotovitele je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávka je závazný návrh objednatele na provedení služeb zhotovitelem dle zadání objednatele. Je vytvořena objednatelem, a to prostřednictvím webové stránky www.tiskni-online.cz. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení objednatele, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, cenu, osobu objednatele, způsob úhrady ceny. Odesláním objednávky akceptuje objednatel veškeré sjednané podmínky.

Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto objednateli potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce. Zrušit uzavřenou kupní smlouvu je v tomto okamžiku možné pouze na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou.

Místem doručení objednaného zboží je adresa uvedená Objednatelem v objednávkovém formuláři. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

Předmětem smlouvy o dílo mohou být pouze zboží a služby uvedené na internetových stránkách zhotovitele.
Uzavřená smlouva o dílo je závazkový vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniklý mimo jiné za předpokladu poskytnutí kontaktních údajů objednatele pro upřesňování požadavků a další komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se rozumí zboží specifikované na internetových stránkách zhotovitele zhotovené zhotovitelem dle požadavků objednatele uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednatel bere na vědomí, že grafická a vizuální podoba díla, stejně jako jeho barevné zobrazení je výsledkem tvůrčí činnosti Zhotovitele, který vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby výsledné dílo odpovídalo totožnému zobrazení na internetových stránkách. Objednatel současně souhlasí s tím, aby grafická úprava díla odpovídala objednanému zobrazení na internetových stránkách. Tyto grafické úpravy tak nelze považovat za vady díla.

Zhotovitel neručí za jakékoliv omyly v objednávce (omyl v psaní, v počtech, chybný gramatický údaj, překlep) ze strany objednatele. Takové dílo nelze považovat za vadné, neboť zhotovení tímto způsobem bylo objednatelem vymíněno. Zhotovení náhradního díla by v tomto případě bylo považováno za uzavření nové smlouvy o dílo.

Barvy, formát a velikost díla či jeho částí není možno měnit. Nabídka uvedená na internetových stránkách je fixní.

 

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o díle a ceně uváděné zhotovitelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků.

Objednatel má 2 možnosti, jak uhradit cenu objednaného díla:

a) Dobírkou – objednatel uhradí cenu díla v hotovosti při převzetí díla od dopravce
b) Poukazem – objednatel zadá do objednávky ke konkrétnímu produktu číslo platného poukazu, který zakoupil od smluvního partnera zhotovitele.
Uvedené platební metody lze kombinovat.

Objednatel splní svou povinnost uhradit cenu za dílo až v okamžiku, kdy je částka odpovídající ceně dané objednávky připsána na účet zhotovitele.

 

V. OBSAH ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

Povinnosti zhotovitele: Zhotovitel je povinen, pokud objednávku potvrdí objednateli e-mailem či SMS zprávou, objednateli objednávku předat v termínu dohodnutém v objednávkovém formuláři, který je objednateli potvrzen, mimo víkendy (soboty a neděle) státní svátky a dny pracovního klidu.

Přechod nebezpečí ztráty, zničení a poškození: Přechod nebezpečí ztráty, zničení a poškození zboží, které je předmětem objednávky, přechází na objednatele v okamžiku, kdy je toto zboží dáno zhotovitelem předáno objednateli.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem kumulativního splnění obou podmínek smlouvy (1. uhrazení plné ceny za dílo, 2. převzetím díla), bez ohledu na to, která z těchto podmínek bude splněna dříve.

Povinnosti objednatele: Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli celkovou cenu objednaného zboží dle zvoleného způsobu platby. Objednatel je povinen převzít jím objednané zboží nebo služby, pokud jsou dodány bez zjevných vad a nedostatků.
Dodatečné náklady: Vyskytnou-li se jakékoliv vedlejší náklady zhotovitele vztahující se k jeho plnění ze závazkového vztahu vzniklého z dané objednávky, je objednatel povinen je zhotoviteli uhradit vedle celkové ceny při převzetí díla. O veškerých dodatečných nákladech je objednatel ze strany zhotovitele vždy předem informován.

 

VI. DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno na území České republiky; objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky. Za uvedení chybné adresy a nedoručení díla zhotovitel nenese odpovědnost. Způsob doručení díla určuje objednatel v objednávkovém formuláři. Cena za doručení díla je součástí celkové ceny díla. Zakázka bude dodavatelem předána přepravci do 7 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Objednatel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána zhotoviteli, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme objednateli zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě, že objednatel bezdůvodně odmítne zboží převzít, má zhotovitel právo poslat zboží znovu a částku navýšit o poštovné za zpětné doručení zhotoviteli a znovu poslání zásilky.

V případě, kdy zhotovitel nedodá objednané zboží ani v prodloužené lhůtě 30 dnů do místa určeného v objednávce objednatelem má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Jakost při převzetí:

Pokud má převzaté dílo nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra či hmotnost), jedná se o vady zboží, za které zhotovitel odpovídá.

Projeví-li se vada v průběhu tří měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zhotovitel není povinen nároku objednatele vyhovět, pokud prokáže, že objednatel před převzetí o vadě díla věděl, nebo ji sám způsobil.

Záruční doba:

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákonná práva z vad:

Zhotovitel poskytuje záruku na prodávané zboží v délce 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Objednatel je povinen uplatnit u zhotovitele právo z vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však v záruční době.
V této lhůtě může objednatel uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  • Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • Bezplatné odstranění vady opravou
  • Přiměřenou slevu z ceny, nebo
  • Vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má objednatel nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady), může objednatel uplatnit právo na slevu z ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Nemá-li zboží požadovanou jakost při převzetí, může objednatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může objednatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, neopatrnou manipulací se zbožím objednatelem, či poškozením ze strany objednatele. Rovněž neodpovídá za odchylky v barevnosti, designu apod.

Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel na e-mailové adrese info@tiskni-online.cz. Zhotovitel nejpozději do 30 dnů rozhodne o výsledku reklamačního řízení.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel nemá dle § 1837 písm. d) obč. zák. právo odstoupit od smlouvy u zboží upraveného na míru podle jeho přání.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi zhotovitelem a objednatelem řeší obecné soudy a řídí se vždy českým právem.

Objednatel, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se zhotovitelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u zhotovitele poprvé.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto smluvní podmínky jsou součástí kterékoliv smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem prostřednictvím internetového obchodu a kterýkoliv objednatel celkovým potvrzením objednávky stvrzuje i to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí na základě jeho svobodné a vážné vůle prosté omylu.

Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Součástí těchto obchodních podmínek je příloha č. 1 obsahující informace o nakládání s osobními údaji, včetně souhlasu objednatele se zasíláním informací o nových produktech a službách zhotovitele.
Obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 25. 5. 2018 Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.